Kursen är på 30 hp och består av följande delar:

Fysik, 15 hp

I delkursen studeras centrala och grundläggande områden inom klassisk och modern fysik från begreppsmässig utgångspunkt: kroppars rörelse, gravitation, materians uppbyggnad och egenskaper, ljud, ljus, elektricitet, magnetism, värmelära, radioaktivitet, fission och fusion samt grundläggande kvantfysik och relativitetsteori.

Geovetenskap, 15 hp

Geovetenskap I, Meteorologi och klimatologi, 4 hp

Delkursen behandlar grundläggande komponenter och processer inom jordens väder- och klimatsystem.

Geovetenskap II, Biogeografi, 3 hp

Delkursen behandlar samband mellan klimat och biom vid olika platser på jorden samt analyserar länkarna mellan det fysiska landskapet och arters utbredning, och hur biogeografi kan tillämpas inom naturvård.

Geovetenskap III, Geovetenskap med miljötillämpningar, 8 hp

Delkursen behandlar miljöfrågor kopplade till geovetenskapliga processer, naturresursutnyttjande och hållbar utveckling. Centralt är frågor hur människan nyttjar, påverkar och påverkas av geovetenskapliga förhållanden och processer.

Kursansvar

Steffen Holzkämper
E-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se

Frågor om kursen

Erik Hansson
E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

Kursen ges

Ht 2019, period A-D, 3/9-17/1 (2020), heltid, dagtid

Behörighet

Fysik A och Matematik D.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan