Kursen är på 30 hp och består av följande delar:

Fysik, 15 hp

I delkursen studeras centrala och grundläggande områden inom klassisk och modern fysik från begreppsmässig utgångspunkt: kroppars rörelse, gravitation, materians uppbyggnad och egenskaper, ljud, ljus, elektricitet, magnetism, värmelära, radioaktivitet, fission och fusion samt grundläggande kvantfysik och relativitetsteori.

Geovetenskap, 15 hp

Geovetenskap I, Meteorologi och klimatologi, 4 hp

Inom denna del av kursen behandlar vi grundläggande funktioner i atmosfären som styr väder- och klimatförhållanden både lokalt och globalt. Fokus ligger på förståelse av processerna, t.ex. att förstå varför en viss klimattyp återfinns i vissa delar av världen men inte i andra, varför det blir mycket nederbörd i vissa områden och ingen i andra, eller varför vinden kring ett lågtryck blåser motsols över norra hemisfären men medsols över den södra. Vi berör också klimatvariationer i tiden.

Geovetenskap II, Biogeografi, 3 hp

Biogeografi tar upp samband mellan klimat och biom vid olika platser på jorden, samt länkarna mellan det fysiska landskapet och arters utbredning, och hur biogeografi kan tillämpas inom naturvården. Fokus ligger kring de processer i landskapet och klimatet som bidrar till artbildning, utbredning och utdöende, och hur biogeografi kan bidra till att bevara arter och ekosystem.

Geovetenskap III, Geovetenskap med miljötillämpningar, 8 hp

Under kursdelen får du lära dig om exogena processer och jordytans landformer och dess koppling till klimatet globalt och i ett skandinaviskt perspektiv. Du får även lära dig om grundläggande glaciologiska principer.

Kursansvar

Arjen Stroeven
E-post: arjen.stroven@natgeo.su.se

Frågor om kursen

Erik Hansson
E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

Kursen ges

Ht 2019, period A-D, 3/9-17/1 (2020), heltid, dagtid

Behörighet

Fysik A och Matematik D.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan