Vårt masterprogram utgår ifrån ett systemperspektiv och ger fördjupade kunskaper om mark- och vattensystem och hur dessa interagerar, samt om föroreningsproblem och relaterade risker för samhället. Utbildningen tar även upp frågor om vattenresurser, förvaltning och konflikter i globala, regionala och lokala perspektiv. 

Kurserna i programmet är baserade på aktuell forskning och har en nära relation till relevanta samhällsproblem. Det finns en tydlig koppling till forskning på institutionen som förhållanden och förändringar i markvatten och grundvatten, sjöar och vattendrag, våtmarker, permafrost och vatten från glaciärer samt ekohydrologi. På institutionen studerar vi hur mycket organiskt kol som finns i landskapet i den pan-Arktiska permafrostregionen, och vad som kan komma att hända med kolet i ett framtida varmare klimat.

Arbetsmarknad

Kunskapen är viktig för arbeten med vattenverksamheter, vattenskyddsområden och förorenade områden både internationellt och nationellt, till exempel inom myndigheter och företag. Våra alumner arbetar till exempel vid SMHI, NIRAS, SGU, Sweco, AECOM, ÅF, Naturvårdsverket och Berg AB som hydrogeologer, hydrologer eller miljökonsulter.

Innehåll och omfattning

Under programmet läser du följande kurser:

År 1 Obligatoriska och valfria kurser
Höstterminen, period A-B Vattenresursers sårbarhet och resiliens - lokalt till globalt, 15 hp
Höstterminen, period C-D Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp
Vårterminen, period A-B Valfria kurser, 15 hp
Vårterminen, period C-D Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp
År 2 Valfria kurser och obligatorisk kurs
  Valfria kurser, 0/15/30 hp
  Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi 30/45/60 hp

Första delen av andra terminen kan du välja mellan valfria kurser 15 hp inom området: Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp, Avancerad hydrologi, 7,5 hp eller Avancerad hydrogeologi, 7,5 hp. Du kan också välja att läsa sommarkursen Ekohydrologi, 7,5 hp med ett fältarbete vid forskningsstationen NEO, Grekland. Under sista året skriver du ett examensarbete inom hydrologi. Beroende på om du vill skriva ett examensarbete om 30, 45 eller 60 hp kan du välja valfria kurser om i olika omfattning. 

Språk

Programmet ges på engelska

Programkod och information på engelska 

NHHVO Master's Programme in Hydrology, Hydrogeology and Water Resources, 120 credits

Amälan

Programmet startar

Ht 2021

Behörighet och urval

För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen, vari skall ingå minst 90 hp geovetenskap eller geografi, eller motsvarande naturvetenskapligt eller teknikvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasiets Matematik D, samt statistik motsvarande minst 7,5 högskolepoäng på grundnivå. Engelska B eller motsvarande.

Urval

Betyg på högskolekurser, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

Sista ansökningsdag

Observera det är endast en ansökningsomgång till våra internationella masterprogram Ht 2021. Anmälan öppnar den 16 oktober. Den 15 januari 2021 är sista ansökningsdag för samtliga sökanden.

Ansökningshandlingar

Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se måste följande dokument bifogas ansökan till detta program:
1) Personligt brev med motivering till varför du vill läsa programmet (maximalt en sida)
2) CV

Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.

Skicka inga handlingar direkt till institutionen.

Anmälan

Anmälan via antagning.se

Utbildningskatalog

Kontakt

Programansvar

Mattias Winterdahl
E-post: mattias.winterdahl@natgeo.su.se

Studievägledare

Maria Damberg
E-post: maria.damberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 98 Rum: S304

Studentexpedition

Kerstin Hörnby
E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 48 07  Rum: T331