Då de flesta politiska och ekonomiska drivkrafter uttrycks genom mänskliga aktiviteter, har under senare år ett landskapsfokus lyfts fram som viktigt för att nå många av dagens miljömål. Vårt mastersprogram bygger på vår forskningsinriktning inom tillämpad historisk ekologi, landskapsanalys och naturresurshushållning som kopplar ihop samhällsekologi med restaurering och skötsel av såväl terrestra som marina miljöer.

Detta är ett tvåårigt mastersprogram för studenter som vill förstå och utforska länken mellan ekologiska processer, landskapsmönster och mänskliga interaktioner. Programmet välkomnar studenter med ett multidisciplinärt intresse för ekologi med fokus på breda rumsliga och temporala skalor. Det kan utgöra en plattform och utökad förståelse för ämnen såsom habitatövervakning, bevarande och restaurering av biodiversitet, ekosystemtjänster samt nyttjande av landskap, havslandskap och deras resurser.

Programmets obligatoriska kurser är både teoretiska och praktiska, som t.ex. experimentdesign, datainsamling genom fältinventeringar och fjärranalys, samt analys och hantering av rumsliga data med hjälp av geografiska informationssystem (GIS). Programmets valbara kurser kan inkludera ett flertal ämnen så att studenten erhåller den kunskap som krävs för att genomföra programmet med ett avslutande landskapsekologiskt examensarbete.

Innehåll och omfattning

Under programmet läser du följande kurser:

År 1 Obligatoriska och valfria kurser
Hösttermin, period A-B Landskapsekologi - teori och design, 15 hp
Hösttermin, period C-D Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp
Vårtermin, period A-B Valfria kurser, 15 hp
Vårtermin, period C Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys, 7,5 hp
Vårtermin, period D Landskapsekologiskt projektarbete, 7,5 hp
År 2 Valfria kurser och obligatorisk kurs
Hösttermin Valfria kurser, 0/15/30 hp
Vårtermin Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30/45/60 hp

 

Notera att programmet ger en stor frihet att själv kombinera ihop en profil som du eftersträvar. Det är viktigt att du redan på ett tidigt stadium, i samråd med programansvarig, planerar hela programmets kursdel. Du kan påbörja ditt examensarbete under fältsäsongen mellan år ett och år två. Kontakta Koordinator för examensarbeten i god tid för registrering på kursen innan fältarbetet börjar.

Språk

Programmet ges på engelska

Programkod och information på engelska 

NLEKO Master's Programme in Landscape Ecology 120 credits

Amälan

Programmet startar

Ht 2021

Behörighet och urval

För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i geovetenskap, miljövetenskap, biogeovetenskap, geografi eller biologi, vari ska ingå kunskaper motsvarande minst 15 hp ekologi. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Urval

Betyg på högskolekurser, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

Sista ansökningsdag

Observera det är endast en ansökningsomgång till våra internationella masterprogram Ht 2021. Anmälan öppnar den 16 oktober. Den 15 januari 2021 är sista ansökningsdag för samtliga sökanden.

Ansökningshandlingar

Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se måste följande dokument bifogas ansökan till detta program:

  1. Personligt brev med motivering till varför du vill läsa programmet (maximalt en sida)
  2. CV

Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.

Hur du anmäler dig och laddar upp (skickar in) dokument: https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/anmalan-till-magister-och-master/

Skicka inga handlingar direkt till institutionen.

Anmälan

Anmälan via antagning.se

Utbildningskatalogen

Kontakt

Programansvar

Maricela de la Torre-Castro
E-post: maricela@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 17 48  Rum: V318

Studievägledare

Maria Damberg
E-post: maria.damberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 98 Rum: S304

Studentexpedition

Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 81  Rum: S308