Landskapsmönster och förändrad markanvändning utgör viktiga komponenter för att förstå ekologiska processer som påverkar biodiversitet och ekosystemfunktioner. Då de flesta politiska och ekonomiska drivkrafter uttrycks genom mänskliga aktiviteter, har under senare år ett landskapsfokus lyfts fram som viktigt för att nå många av dagens miljömål. Vårt mastersprogram bygger på vår forskningsinriktning inom tillämpad historisk ekologi, landskapsanalys och resurshantering som kopplar ihop samhällsekologi med restaurering och skötsel av såväl terrestra som marina miljöer.

Detta är ett tvåårigt mastersprogram för studenter som vill förstå och utforska länken mellan ekologiska processer, landskapsmönster och mänskliga interaktioner. Programmet välkomnar studenter med ett multidisciplinärt intresse för ekologi med fokus på breda rumsliga och temporala skalor. Det kan utgöra en plattform och utökad förståelse för ämnen såsom habitatövervakning, bevarande och restaurering av biodiversitet, ekosystemtjänster samt olika nyttjande av landskap och resurser.

Programmets obligatoriska kurser är både teoretiska och praktiska, som t.ex. experimentdesign, datainsamling genom fältinventeringar och fjärranalys, samt analys och hantering av rumsliga data med hjälp av geografiska informationssystem (GIS). Programmets valbara kurser kan inkludera ett flertal ämnen så att studenten erhåller den kunskap som krävs för att genomföra programmet med ett avslutande landskapsekologiskt examensarbete.

Programstruktur

År 1 Kurser
Ht, A-B Landskapsekologi - teori och design, 15 hp
Ht, C-D Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp
Vt, A-B Valbar kurs, 15 hp (enligt lista nedan)
Vt, C-D Landskapsekologi - kartering och analys, 15 hp
År 2 Kurser
Ht/Vt Valfri kurs, 0-30 hp
Ht/Vt Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi 30/45/60 hp


Lista över fastställda valbara kurser inom programmet, läsåret 2017-2018 (133 Kb)

Notera att programmet ger en stor frihet att själv kombinera ihop en profil som du eftersträvar. Det är viktigt att du redan på ett tidigt stadium, i samråd med programansvarig, planerar hela programmets kursdel. Du kan påbörja ditt examensarbete under fältsäsongen mellan år ett och år två. Antalet valfria kurser för programmet beror på vilken tid som avsätts för examensarbetet.

Examen
Masterprogrammet i landskapsekologi, 120 hp leder till följande examen:
Naturvetenskaplig masterexamen (120 högskolepoäng)
Huvudområde: Naturgeografi och kvartärgeologi
Inriktning: Landskapsekologi

Programansvar
Maricela de la Torre-Castro
E-post: maricela@natgeo.su.se

Behörighet
För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i geovetenskap, miljövetenskap, biogeovetenskap, geografi eller biologi, vari ska ingå kunskaper motsvarande Ekologi I, 15 hp (BL2007). Engelska B eller motsvarande.

Programmet startar
Ht 2018: Programmet startar inte Ht 2018, men två av de oblibatoriska kurserna ges under läsåret Ht 2018-Vt 2019:

Ht 2018, period C-D Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp
Vt 2019, period A-B Landskapsekologi - teori och design, 15 hp

Utbildningsplan
Utbildningsplan