Villkoren är följande:

 • Studenten ska skriva en kandidat-, magister-, masteruppsats eller göra annan typ av examensarbete vid Stockholms universitet.
 • Studenten ska ha tagit minst 150 högskolepoäng vid utresan. I de fall då kandidatuppsats är förlagd till termin 5 ska studenten ha tagit minst 120 hp.
 • Studenten får inte ha påbörjat forskarutbildning.
 • Studenten ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. I det senare fallet får studien inte genomföras i hemlandet. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt inte är att likställa med permanent uppehållstillstånd (PUT). Studenter från övriga Norden ska vara folkbokförda i Sverige sedan minst ett år vid beslut om tilldelning.
 • Studenten ska ha goda kunskaper i engelska (samt åtminstone baskunskap i svenska)
 • Studenten får inte tidigare ha blivit beviljad MFS-stipendium.
 • Studenten får inte tilldelas MFS-stipendium för samma projekt vid annat lärosäte.
 • Studenten får inte samtidigt få annat stipendium genom UHR (t ex Erasmus) eller Sida för samma studieperiod.

Information om ansökningstidpunkter och instruktioner om tillvägagångssätt finns på Stockholms universitets informationssida om MFS.

Institutionens hantering:

 • Kontakt knyts mellan en handledare vid institutionen och en student, och en ansökning förbereds i samråd dem emellan.
 • Handledare i det land där fältarbetet ska bedrivas kontaktas och en överenskommelse om handledning upprättas.
 • Färdig ansökan skickas till registrator@su.se.
 • Efter central behörighetskontroll skickas ansökningarna tillbaks till institutionen för bedömning av en intern referensgrupp (f.n. Salim Belyazid, Annika Dahlberg och Lars-Ove Westerberg). Gruppen bedömer exempelvis studiens ämnesmässiga relevans, genomförbarhet, dess budget och säkerhetsaspekter. Ansökningar kategoriseras enligt följande: A – Godkänd; B – Förbättringspotential; C – Avslås, varefter ansökningarna skickas till universitetets referensgrupp, som fattar beslut om beviljande eller avslag.

För frågor, kontakta

Maria Damberg
E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

Lars-Ove Westerberg
E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se