Årstaskogen, belägen söder om centrala Stockholm, är ett av de områden som planeras för exploatering, med planer att bygga ca 800-1 000 bostäder men är samtidigt en del i stadens gröna struktur och innehåller många viktiga natur- och kulturvärden.

Studenterna på kursen Miljövård och samhällsplanering, 15 hp Vt 2018 har i sitt projektarbete Årstaskogen kommit fram till att en exploatering av Årstaskogen inte är att rekommendera på grund av de viktiga natur- och kulturvärden som påverkas av detta. Eftersom ekologiska aspekter såsom biodiversitet och ekosystemtjänster samt sociala aspekter av hållbar utveckling som barn kommer att påverkas negativt av exploateringen anses det inte vara i linje med Sveriges nationella miljömål eller FN:s Barnkonvention.

Läs mer om studenternas förslag till bättre alternativ ur ett miljöperspektiv där både samhällsbehov och miljöskydd kan balanseras: Årstaskogen