Kandidatprogram

Kandidatprogram i biogeovetenskap, 180 hp
Kandidatprogram i geografi, 180 hp
Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp

 

Kurser på grund- och avancerad nivå

Grundnivå

Avancerad nivå

Ht 2019, period A-D Ht 2019, period A-D
Geografi I, 30 hp  
Geografi III, 30 hp  

Hållbar samhällsutveckling, 60 hp
Ht 2019-Vt 2020

 

Distans

 
Tellus I - Naturgeografi, 15 hp, distanskurs  
Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp, distanskurs  
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp, distanskurs  
Geomorfologiska processer, 7,5 hp, distanskurs  
Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp, distanskurs  
Klimatvariationer, 7,5 hp, distanskurs  
Ht 2019, period A-B Ht 2019, period A-B
Klimat och samhälle, 15 hp Polara och alpina miljöer och klimatförändringar, 15 hp
Polarmiljöer, orienteringskurs, 7,5 hp (kvällstid) Politisk ekologi - markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv, 15 hp
  Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp
  Trafik och miljö, 15 hp
  Vattenresursers sårbarhet och resiliens - lokalt till globalt, 15 hp
Ht 2019, period C-D Ht 2019, period C-D
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp
Naturgeografi, 15 hp Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp
  Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp
  Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp
  Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, 15 hp
  Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp
Ht 2019, period A Ht 2019, period A
Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp  
Ht 2019, period B Ht 2019, period B
Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp  
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp  
Ht 2019, period C Ht 2019, period C
Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp  
Ht 2019, period D Ht 2019, period C
Hydrologi och vattenresurser, 7,5 hp  
Hållbar konsumtion, 7,5 hp  
Praktikkurser Examensarbete och praktikkurser
Praktik på grundnivå Praktik på avancerad nivå
  Examensarbete på avancerad nivå


Dessutom ger vi praktikkurser på grund och avancerad nivå och information om du ska börja skriva examensarbeten. Ht 2019, period C-D lyser vi inte ut GE6016 Geografi, examensarbete, 15 hp utan den kursen ges efter Vt 2019 enbart på vårterminen, period C-D. Kontakta studievägledaren för mer information.