Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 140 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap och miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost.  

Projektbeskrivning
Vi söker en kandidat för en doktorandanställning i naturgeografi, med fokus på hydro-klimatologisk analys av vattenrelaterade faktorer som påverkar hälsa, främst i Arktis. Projektet kommer att innebära utveckling och tillämpning av hydrologisk modellering och rumslig analys för att analysera, visualisera och kvantifiera inverkan från klimat-, vatten- och landskapsförändringar på kända vattenrelaterade sjukdomsspridningsvägar i miljön. Relevanta vatten- och klimatfaktorer att analysera innefattar bland andra temperatur, nederbördsmönster, vattenföring, stillastående vatten, markfukt, snötäcke och vegetation. Arbetet är kvantitativt inriktat och innefattar tvärvetenskapliga och internationella samarbeten, med målet att förbättra vår förståelse för hur vatten- och landskapsförändingar kan påverka sjukdomsspridning och -utbredning i ett ändrat klimat.

Doktoranden förväntas
1) vidareutveckla och tillämpa en hydrologisk modell lämplig för att studera hydro-klimatologiska förändringar i arktiska och nordliga vattendrag,
2) sammanställa, analysera och visualisera rumsligt distribuerade data som härrör till klimat-, vatten-, och landskapsförändringar, och
3) kvantitativt undersöka hur etablerade vattenrelaterade faktorer som inverkar på hälsa kan påverkas under ändrade hydro-klimatologiska förutsättningar. 

Tillträde: 1 januari 2018 (kan förhandlas).

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, i geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant natur- eller teknikvetenskap.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

I urvalsprocessen läggs särskild vikt vid kandidatens förmåga att självständigt utföra och integrera datasammanställningar, modellera och kvantitativt analysera hydroklimatologiska system och relaterade effekter baserat på olika tillgängliga databaser. Preferens ges till sökande med en stark kvantitativ bakgrund och erfarenhet av integrerad hydrologisk analys i relation till förändringar i landskap och klimat, och/eller till ekosystem-funktioner och -tjänster, samt erfarenhet av arbete med geografiska informationssystem och nationella och internationella databaser. Vi söker kandidater som är motiverade, engagerade och entusiastiska inför möjligheten att arbeta med kvantitativ och samverkande forskning inom det aktuella området. Doktorsavhandlingen skrivs på engelska.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/regelboken.

Anställningsvillkor
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.  

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av fil. dr Arvid Bring, arvid.bring@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

 och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
    – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
    – varför och hur du vill bedriva projektet
    – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

http://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-SU/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=4063&rmlang=SE