Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 2 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. 

Projektbeskrivning
Vi söker en doktorand för att analysera hur betesdjur förflyttats historiskt och idag mellan artrika gräsmarker utmed skärgård och kustlandskap. Syftet är att kvantifiera effekterna av tid sedan hävden upphört på dagens växtsamhälle och fröbank samt hur mycket betesdjur bidrar till spridningen av växter när de flyttas mellan olika gräsmarker. Samt att slutligen att modellera hur gräsmarkernas placering i det omgivande landskapet och betesdjuren påverkar artsammansättningen för att i sin tur kunna ge rekommendationer för förvaltning och skötsel av gräsmarker för framtiden.

Projektet finansieras av Oscar och Lili Lamms Minne. Projektet kommer att medverka med det Biodiversa-finasierade projektet FUNGREEN som är ett samarbete med partners i Belgien, Spanien, Storbritannien och Tyskland, och kommer därmed ha ett stark kvantitativt fokus och inkludera internationellt utbyte och samarbete.  

Doktoranden förväntas utföra inventeringar av växtsamhällen, undersöka olika spridningsvägar, designa experiment, kartera och analysera olika typer av rumsliga data relevanta till markanvändning och beteshävd. Fältarbete kan komma att utföras med kanot för att nå olika öar.  

Förväntat startdatum är den 1 januari 2018 (förhandlingsbart).

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom ekologi, geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant naturvetenskap.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. 

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Huvudsakliga bedömningskriterier för denna doktorandanställning omfattar också kandidatens förmåga till oberoende arbete i fältarbete, in-situ experiment, modelleringochanalys av insamlade data. Meriterande är dokumenterad kunskap om kärlväxtfloristik, landskapsekologi, statistik, geografiska informationssystem (GIS) samt erfarenhet av inventeringsarbete. Kandidaten måste vara självmotiverade, engagerade och entusiastiska för att arbeta med samverkansforskning inom området för denna anställning. Avhandlingen kommer att skrivas på engelska.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Sara Cousins, tfn 08-16 47 67, sara.cousins@natgeo.su.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av HR-ansvarig Susanna Blåndman, susanna.blandman@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-10-31

Länk till den här sidan http://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-SU/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=3836&rmlang=SE