Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 2 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. 

Projektbeskrivning
Anställningen kommer att vara inom projektet: Green Access, Stadsnatur för alla? Territorialiseringens möjligheter och utmaningar ur ett rättviseperspektiv och där mångfunktionella gröna allmänningar gynnas. 
På grund av pågående urbanisering genom [sprawl] och förtätning minskar stadens gröna ytor i areal och det sker förändringar vad gäller deras karaktär, funktioner och tillgänglighet. Pågående demografiska förändringar i städer världen över (t ex immigration, åldrande, segregation) bidrar dessutom till en diversifiering av behov och förväntningar kopplade till allmänna gröna ytor. Detta resulterar i en ökande konkurrens om det gröna rummet, och en konsekvens av detta är att existerande former av territorialiseringsprocesser av urbana gröna allmänningar amplifieras och nya former utvecklas. 

Det är viktigt att genom tvärvetenskaplig forskning studera de möjligheter samt utmaningar som detta skapar vad gäller människors tillgång till, och användning av, urbana gröna allmänningar i relation till frågor om miljörättvisa och mångfunktionalitet. Doktoranden förväntas göra detta genom att applicera ett politiskt ekologiskt forskningsramverk, vilket inkluderar en större fallstudie som ska innehålla en initial kvantitativ undersökning av faktiska förändringar, samt kvalitativt utforska sociala och ekologiska värden kopplade till urbana gröna allmänningar, deras användning och tillgänglighet. Det huvudsakliga fallstudieområdet är Järvakilen i Stockholm, men jämförande studier i andra delar av Stockholm, och/eller andra städer i Sverige såväl som i andra länder i Europa kommer troligen att vara en del av doktorandprojketet.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, i geografi, kulturgeografi, naturgeografi, sustainability science eller environmental science (i en bred betydelse). Det ses som en fördel om man har en bakgrund i (eller dokumenterat intresse för) tvärvetenskaplig forskning, erfarenhet i att applicera ett politiskt ekologiskt synsätt, att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder, samt att arbeta nära olika samhällsaktörer i kollaborativa processer.

Den sökande måste tala flytande svenska eftersom doktorandprojektet involverar kontinuerlig interaktion med aktörer i det svenska samhället (t ex intervjuer, workshops) samt analys av officiella dokument på svenska.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Den sökande bör ha minst grundkunskaper i GIS och ett intresse att utveckla sådan kunskap ytterligare, och helst ha en förståelse och intresse för urban utveckling. Slutligen bör den sökande ha ett dokumenterat intresse för interaktioner mellan samhälle och miljö och förväntas samarbeta med forskare inom både natur- och samhällsvetenskaperna.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av docent Annika Dahlberg, tfn 08-674 78 50, annika.dahlberg@natgeo.su.se. Information kan även lämnas av doktor Sara Borgström, sara.borgstrom@abe.kth.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av HR-ansvarig Susanna Blåndman, susanna.blandman@natgeo.su.se

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-09-30

Länk till den här sidan http://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-SU/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=3818&rmlang=SE