Momentet tar upp olika filosofiska idéer om hur människan bör förhålla sig gentemot djur och natur. Exempel på frågeställningar som diskuteras är: Har människan rättigheter som djur saknar? Har naturen eller det ekologiska systemet ett egenvärde? Även andra samhällsetiska frågor berörs. Människans relation till naturen utifrån olika religiösa föreställningar/ idehistoriskt perspektiv tas upp.

Examination: Muntliga och skriftliga seminarieuppgifter. En intervjuuppgift med fokus på etiska frågeställningar ska också genomföras.

Behörighet
Grundläggande behörighet

Kursansvar
Olle Torpman, Filosofiska institutionen

Kursen ges
Vt 2017, 16/1-15/2, dagtid, heltid
Vt 2018, 15/1-14/2, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan