Kursen innebär en utveckling och fördjupning av kunskaper och färdigheter som uppnåddes i Geografi I. Tyngdpunkten ligger här på tillämpning, exempelvis hur geografisk teori och metodik kan användas för regionalgeografisk operativ analys kopplat till planerings-, utvecklings- och konfliktfrågor lokalt och globalt som t.ex. gränsöverskridande miljöproblem, resursutnyttjande och resurskonflikter samt urbaniseringsfrågor.  I kursen ges du möjlighet att utveckla din färdighet att använda geografiska metoder och källor för geografisk analys kopplat till aktuella samhällsfrågor i olika skala. En viktig del av kursen är också kunskap om jordens regionalgeografi, dvs. kunskap om jordens regionala skillnader och särdrag i olika delar av världen vad gäller den fysiska miljön, och om samhälle och social miljö med fokus på människans livsvillkor. Detta utgör grunden för geografisk omvärldsanalys. Kursen behandlar även grundläggande forskningsteori och metodik inklusive formalia kring vetenskaplig framställning. Vidare behandlas hur geografikunskaper transformeras från universitetsämne till skolämne genom didaktisk metodik.

Exkursioner och fältarbeten av olika karaktär är en del av undervisningen som syftar till att konkretisera och tillämpa teoriavsnitten.

Kursen består av följande moment som knyts ihop till en helhet:

  • Geografisk metodik II, 7,5 hp
  • Regionalgeografisk analys, 6 hp
  • Globala processer 6 hp
  • Resurser och landskap del 1, 4 hp (Teori och förberedelser inför vetenskapligt projektarbete)
  • Resurser och landskap del 2, 5 hp (Vetenskapligt projektarbete)
  • Ämnesdidaktik 1,5 hp.

I kursen ingår ett moment om ämnesdidaktik som ges av HSD. Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet för årskurs 7-9 och gymnasiet i samarbete med HSD, ISD och GIH.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geografi IL med ämnesdidaktik 30 hp (GE2016).

Kursen ges
Ht 2017, 28/8-12/1, heltid, dagtid
Vt 2018, 15/1-1/6, heltid, dagtid
Ht 2018, 3/9-20/1, heltid, dagtid
Vt 2019, 21/1-7/6, heltid, dagtid

Kursansvar
Sophie Trygger
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se

Anmälan
Anmälan / kursplan