Förhållanden och förändringar i Jordens sötvattensystem och permafrostsystem påverkar människor och ekosystem och är centrala i den globala förändringen. Vi studerar dessa förhållanden och förändringar för att förstå dem och bidra med ny kunskap som behövs för hållbar utveckling.

Vi studerar vattentillgång och vattenkvalitet, hur flytande och fruset vatten på och under markytan interagerar och hur vatten strömmar och bär med sig andra ämnen och energi genom landskapet – lokalt, regionalt och globalt samt från dåtid genom nutid till framtiden.

Vi studerar markvatten och grundvatten, sjöar och vattendrag, våtmarker, permafrost och vatten från glaciärer, tekniska vattensystem och vegetationens vattenanvändning – separat och kopplat i avrinningsområden, landskap och distrikt för vattenförvaltning – i olika delar av världen.

I studierna använder vi observationer, mätningar och experiment i fält och laboratorier tillsammans med kvantitativa modellerings- och beräkningsmetoder.

Välkommen till forskningsenheten för Hydrologi, vattenresurser och permafrost !