I takt med att urbaniseringen fortskrider blir det allt viktigare att tillgodose hållbarheten av urban natur, och att alla i staden får tillgång till den. Målet med projektet är att studera vilka processer som påverkar en rättvis tillgång till gröna allmänningar samt hur de påverkar den ekologiska och sociala mångfunktionaliteten i landskapet. Exempel på sådana processer är när den privata sfären tar allmänningar i anspråk t.ex. genom stadsodling och olika former av gränsmarkeringar, som när det privata inkräktar på strandskyddet. Andra processer styrs mer av policy, som när man i planeringen avstyckar grönområden för en viss specifik användning, som till exempel golfbanor, boulebanor och hundrastgårdar.

– Vi kommer att använda en av Stockholms gröna kilar som fallstudieområde, utnyttja både kvantitativa och kvalitativa metoder, inkludera en mångfald olika aktörer, samt planera och genomföra forskningen i nära samarbete med representanter för olika intressen, säger Annika Dahlberg vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.

– Att vi har fått anslaget innebär framförallt att vi nu, mer gediget, kan dra igång forskning om frågor som intresserat oss länge. Nu får vi mycket mer forskningstid, en mycket värdefull långsiktighet (5 år) samt finansiering av en doktorand. Detta sammantaget ger oss möjlighet att bygga upp en forskningsmiljö och i samarbete med det omgivande samhället fördjupa allas vår förståelse för pågående processer som påverkar stadens grönområden, säger Annika Dahlberg.

Anslaget ligger inom ramen för Formas utlysning ”Urbaniseringens utmaningar och möjligheter” där sammanlagt 17 projekt får dela på 144 miljoner kronor. Forskning inom detta område krävs bland annat för att kunna uppnå det globala målet i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen. Urbaniseringen ökar snabbt och skapar stora utmaningar för styrning och planering. Viktiga frågeställningar i de projekt som beviljats medel är till exempel: Hur undviker man ökad ojämlikhet under en snabb urbanisering?