Institutionens miljöhandlingsplan.
 

Institutionen för naturgeografi upprättar en miljöhandlingsplan där möjliga miljöförbättringar föreslås och genomförs. 

Miljöhandlingsplan 2020 (235 Kb)

 

Organisation och ansvar.
 

Prefekt

Prefekt har det yttersta ansvaret för Stockholms universitets miljöarbete på institutionsnivå.

Prefekt utser institutionens miljörepresentant. Prefekt säkerställer att institutionen följer universitetsgemensamma rutiner och anvisningar inom ramen för miljöledningssystemet samt universitetets miljöpolicy, uppställda miljömål och handlingsplan.

Prefekt säkerställer också att institutionen följer gällande miljölagstiftning och andra miljökrav samt utövar egenkontroll av verksamheten ur miljösynpunkt.

Prefekt ansvarar för upprättade och genomförande av institutionens uppställda miljömål och handlingsplan för att miljöarbetet samt att miljömål och handlingsplan kontinuerligt revideras.

Prefekt ansvarar för att problem och brister samt förbättringsförslag inom miljöarbetet hanteras på institutionen, samt att korrigerande och förebyggande åtgärder vidtas och dokumenteras.

Miljörepresentant

Miljörepresentant, ansvarar för att samordna och leda det operativa miljöarbetet inom institutionen samt informera medarbetare om nyheter/förändringar och hur miljöarbetet förbättras.

Miljörepresentant ansvarar också för att sammanställa den årliga redovisningen av institutionens miljöarbete samt att planera och ta fram underlag för interna och externa miljörevisioner.

Miljörepresentanten är prefektens stöd i miljöarbetet och rapporterar till institutionsledningen om hur det operativa miljöarbetet fortlöper.

Miljörepresentanten samarbetar med övriga miljörepresentanter vid fakulteten och fakultetens miljösamordnare.

Miljöberedning

På Institutionen för naturgeografi har vi inrättat en miljöberedning så att miljörepresentanten kan få hjälp, stöd och inspiration i sitt arbete. Miljörepresentanten leder miljöberedningens arbete vilket består av återkommande möten och genomförande av praktiska uppdrag.

Medarbetare inklusive forskarstuderande

Samtliga medarbetare inklusive forskarstuderande ska känna till universitetets miljöpolicy, känna till och följa universitetsgemensamma rutiner och anvisningar inom ramen för miljöledningssystemet som berör det egna arbetet.

Samtliga medarbetare och forskarstuderande ska också bidra till genomförandet av universitetets miljöhandlingsplan och den egna institutionens miljöhandlingsplan.

 

Årshjul för lokalt miljöarbete.

Arbete med miljöfrågor följer institutionens terminer och beskrivs med ett sk "Årshjul".
Årshjul för miljöarbete (173 Kb)