Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 115 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap och miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Landskap, miljö och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, permafrost och miljösystem. 

Projektbeskrivning
Anställningen kommer att vara inom forskargruppen Natur- och miljöledning, som leds av universitetslektor Anna Treydte. Gruppens forskning är inom olika fält, rörande markanvändning, bevarande av biologisk mångfald, återställande av landområden och hantering av invasiva växter, och utgår från ett socioekologiskt tillvägagångssätt.

Projektet om hållbar restaurering av öppna markområden fokuserar på områden i Östafrika med utmaningar som överbetning, klimatförändringar och minskande marktillgänglighet för en växande befolkning av pastoralister och deras boskap. Försämrade markområden har avbrutna eller inte fungerande interaktionsvägar mellan mark, växter och växtätare som ofta leder till erosion och förbuskning av mark så att den inte längre blir användbar för pastoralister, inhemska växtätare, eller husdjur. För att uppnå hållbar restaurering och långvarig resiliens behöver aktiva och samhällsstödda åtgärder vidtas. Dessa sträcker sig från sådd av växter, markbehandling, uteslutning av betesmarker och viloperioder samt att främja hälsosamma och produktiva inhemska växtsamhällen.

Den anställda postdoktorn kommer att arbeta med att identifiera och kvantifiera effektiviteten av olika åtgärder och verktyg och deras kombinationer med ett tvärvetenskapligt angreppssätt och i nära samarbete med samhällen och organisationer på plats.

Arbetsuppgifter
Anställningen involverar forskning om växelverkan mellan växter och mark och hur man kan stärka den biologiska mångfalden samt produktiviteten hos ätliga inhemska växtarter i försämrade markområden i östra Afrika, med fokus på Tanzania. Forskningen baseras på socioekologiska principer, det vill säga att hitta tillvägagångssätt som är väl tillämpliga, involverar och accepteras av samhällsaktörerna samt är kostnadseffektiva och kan främja en långsiktigt hållbar restaureringsprocess. Forskningen kommer att handla om lämpliga sammansättningar av växtätare, markbehandlingstekniker, samt modeller för förutsägelse av markförhållanden över tid under varierande miljö- och socioekonomiska scenarier som kan tillämpas i olika delar av världen.

Anställningen omfattar resor och forskningsvistelser i Tanzania samt teoretiskt analys- och modelleringsarbete vid Stockholms universitet och en hög grad av vetenskaplig publicering förväntas.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, forskningserfarenhet av fältdatainsamling, datadriven analys och prediktiva modelleringsmetoder. Stark skriv- och presentationsförmåga krävs. Vidare bör kandidaten ha erfarenhet av socioekologiskt arbete, deltagandeprocesser och fältarbete. Tvärvetenskapligt tänkande såväl som kunskap i sektorsövergripande tillvägagångssätt, dvs. inkluderande statliga och icke-statliga organisationer i beslutsfattande, är en stor fördel. Vi förväntar oss högkvalitativ och produktiv vetenskaplig publicering, erfarenhet av att driva forskningsprojekt, teamarbete och interkulturell och effektriktad forskning.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Anna Treydte, tfn: 070-035 09 77, anna.treydte@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

 och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

 

Länk till denna sida med ansökningsformulär:

https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15243&rmlang=SE