Vår utbildning handlar om växelverkan mellan miljö och samhälle, miljöförändringar i lokal och global skala samt dessa förändringar i olika tidsskalor. Hos oss är avancerad utbildning och forskning inriktad mot tvärvetenskaplig miljövård, klimatförändringar och landskapsutveckling, mark- och vattenresurser, landskapsanalys, landskapsekologi, GIS, fjärranalys och polara miljöer.

Våra utbildningar har stora inslag av exkursioner och fältarbete. I samband med dessa, inom Sverige och utomlands t.ex. Georgien får man studera landskapet, landformer, processer, samt växter och djur i naturliga förhållanden. Under fältundervisningen ges tillfällen till insamling och bearbetning av data. En stor del av undervisningen sker i form av projektarbeten som ofta planeras och genomförs självständigt. Muntlig och skriftlig presentation av projektarbeten och examensarbeten är också viktiga inslag i utbildningen.