Examensarbete på kandidatnivå

Examenarbete i biogeovetenskap, 15 hp
Examensarbete i geografi, 15 hp
Examensarbete i geovetenskap, 15/30 hp

Geografi, självständigt arbete inom Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 som andra- eller tredjeämne
Geografi, självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning 15 hp

Var noga med att i god tid planera din utbildning och kontrollera förkunskapskraven för examensarbeten.

Innan du börjar

När du skriver ditt examensarbete har du en handledare. Vid ett introduktionstillfälle med programansvarig för kandidatprogrammet i geografi samt biogeovetenskap kan du diskutera ämnesval och lämplig handledare. Läser du kandidatprogrammet i geovetenskap tas detta upp vid den föreberedande kursen GE5018 Naturgeografi och kvartärgeologi - ämnesfördjupning och presentationsteknik, 15 hp.

Om arbetet utförs vid någon extern arbetsplats utanför institutionen, ska handledare finnas både vid institutionen och på arbetsplatsen.

Kontrakt, tidsplan och Vetenskaplighet, 1,5 hp

1. Tillsammans med din handledare ska ett kontrakt och tidsplan: Kontraktsmall med tidsplan (1045 Kb) upprättas. Projektbeskrivningen (se kontraktet) upprättas tillsammans med handledaren och skall i förekommande fall godkännas av programansvarig.

OBS! Om du använder Mac använd då inte din inbyggda pdf-läsare, utan öppna kontraktet i Adobe Reader. Spara ditt ifyllda kontrakt med tidsplan genom att välja Arkiv/Spara som.

2. Kontraktet med tidsplan ska skickas via e-post till studierektor@natgeo.su.se för utseende av examinator. Skicka inte kontraktet till någon annan e-post!

Om handledaren har ett förslag på examinator ange det i mailet samt annan relevant information. För vissa examensarbeten kan det också krävas att du formulerar ett PM. Detta meddelas i så fall av programansvarig eller din handledare. Kontraktet behöver inte längre skrivas under, men innehållet ska godkännas av handledare innan det skickas in.

3. Du får sedan besked via e-post vem som blir din examinator.

4. Inom ramen för examensarbetet på kandidatnivå måste du också ha fullgjort ett obligatoriskt moment Vetenskaplighet, 1,5 hp som Naturvetenskapliga fakulteten via Institutionen för geologiska vetenskaper ansvarar för. Kursmomentet kan med fördel påbörjas terminen innan du påbörjar ditt examensarbete. Anmälan till Vetenskaplighet görs på denna sida Vetenskaplighet 1,5 hp. Notera särskilt anmälningsdatum innan terminsstart.

Från och med Vt 2017 utgår Vetenskaplighet 1,5 hp från kurserna GE6016 Geografi, examensarbete, 15 hp och GE6015 Geografi, självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp. Är du registrerad på dessa kurser tidigare terminer måste du följa den kursplanen och göra momentet Vetenskaplighet.

Betygskriterier
Betygskriterier, examensarbete grundnivå (32 Kb)

Arbetet skall sedan slutföras inom det antal veckor som arbetets omfattning utgör, dvs ca 9 veckor för ett 15 hp-arbete, respektive 18 veckor för ett 30 hp-arbete.

När du börjar bli klar

Presentation

5. När du är färdig med examensarbetet ska det presenteras vid ett seminarium.

Geografi, examensarbete: För examensarbeten i geografi är gemensamma presentationer schemalagt. Se till att handledare och examinatorer tidigt är medvetna om detta datum, då särskilt examinator bör närvara. Vid behov kan extra tillfälle för presentation bokas. Observera att din handledare först ska ha godkänt ditt examensarbete för presentation och inlämning till examinator. Din examinator kan behöva upp till 2 veckor för att hinna läsa ditt examensarbete. Då presentationen sker i slutet av kursen kan därför examinators bedömning ske efter presentation och kursslut.

Biogeovetenskap, examensarbete: Examensarbetet sker i helt kursform. 

Examenarbete i biogeovetenskap 15 hp

Självständigt arbete för ämneslärare: Examensarbetet sker helt i kursform.

Geografi, självständigt arbete inom Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 som andra- eller tredjeämne

Geografi, självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning 15 hp

Geovetenskap, examensarbete:

  • Anmälan till seminariet görs i samråd med både din handledare och examinator. Observera att din handledare först ska ha godkänt ditt examensarbete för presentation och inlämning till examinator innan du kontaktar din examinator och bokar tid/lokal för presentation.
  • Din examinator kan behöva ditt examensarbete upp till 2 veckor för att hinna läsa ditt examensarbete. Kontakta därför även din examinator när du gör din anmälan för att få information när du senast ska skicka in din slutversion.
  • Under sommaren (mitten av juni till mitten av augusti) bokas normalt inga presentationstillfällen.
  • Presentationslokal bokas av studenten genom kontakt med lokaler@natgeo.su.se.

6. Innan din presentation meddela följande information till Elisabeth Sturesson, e-post elisabeth.sturesson@natgeo.su.se:

  • Datum, tid, plats
  • Titel
  • Namn på interna och externa handledare
  • Namn på examinator
  • Presentationsspråk
  • Sammanfattning eller Abstract

7. Riktlinjer för presentationen

Innan presentationen måste du som student själv kontrollera att tekniken fungerar. Ta tex med egen adapter för Mac. Presentationen bör ta max 30 minuter och fördelas förslagsvis enligt följande:

ca 20 min presentation samt tid för frågor

Inlämning av slutversion, arkivering och publicering i DiVA

8. Efter presentationen och när du fått ditt betyg gör du de sista ändringarna inom en vecka efter påpekande från examinator och skickar sedan iväg för det för tryckning till Elisabeth Sturesson, e-post elisbeth.sturesson@natgeo.su.se. Se detaljer: Slutinlämning av examensarbete för arkivering och publicering. Därefter rapporteras ditt resultat i Ladok.

9. Publicera ditt examensarbete i DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet. Som student lägger du själv upp din slutversion av ditt examensarbete som du får av examensarbetsredaktören i DiVA (Publicera i DiVA). Ditt examensarbete blir i och med att du publicerar det elektroniskt i DiVA synligt och tillgängligt på Internet.

10. Sök examen

Kontaktpersoner
Elisabeth Sturesson
E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se
Rum: T322

Lars-Ove Westerberg
E-post: studierektor@natgeo.su.se