Examensarbete på kandidatnivå

Var noga med att i god tid planera din utbildning och kontrollera förkunskapskraven för examensarbeten.

Innan du börjar

När du skriver ditt examensarbete har du en handledare. För kandidatprogram i Biogeovetenskap, Geografi och Geovetenskap diskuteras ämnesval och handledare med programansvarig eller kursansvarig vid ett introduktionstillfälle. För kandidatprogram i geovetenskap på distans tas detta upp under den föreberedande kursen GE5023 Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp. 

Om arbetet utförs vid någon extern arbetsplats utanför institutionen, ska handledare finnas både vid institutionen och på arbetsplatsen.

Registrering

För examensarbeteskurser med ansökan via antagning.se görs registrering i samband med kursstart. Är du antagen med VI (villkor) har du fram till kursstart att uppfylla förkunskapskravet.

För GE6011-GE6014 Geovetenskap och examensarbete inom Kandidatprogram i geovetenskap på distans kontakta Koordinator för examensarbeten

Kontrakt, tidsplan och Vetenskaplighet, 1,5 hp

1. Tillsammans med din handledare ska ett kontrakt och tidsplan:  Kontraktsmall med tidsplan (1043 Kb)  upprättas. Projektbeskrivningen (se kontraktet) eller PM upprättas tillsammans med och godkännas av handledaren. Det ska i förekommande fall även godkännas av programansvarig.

OBS! Om du använder Mac använd då inte din inbyggda pdf-läsare, utan öppna kontraktet i Adobe Reader. Spara ditt ifyllda kontrakt med tidsplan genom att välja Arkiv/Spara som.

2. Kontraktet ska sedan skickas via e-post till exjobb@natgeo.su.se för utseende av examinator. Kontraktet ska inte skrivas under, men innehållet ska godkännas av handledare innan det skickas in.

3. Du får sedan besked via e-post vem som blir din examinator.

4. Inom ramen för examensarbetet i biogeovetenskap, naturgeografi, kvartärgeologi eller i hydrologi och hydrogeologi måste du också ha fullgjort ett obligatoriskt moment Vetenskaplighet, 1,5 hp som Naturvetenskapliga fakulteten via Institutionen för biologisk grundutbildning ansvarar för. Kursmomentet kan med fördel påbörjas terminen innan du påbörjar ditt examensarbete. Anmälan till Vetenskaplighet görs på denna sida Vetenskaplighet 1,5 hp.

Betygskriterier

5. Samtliga examensarbeten på grundnivå bedöms efter dessa betygskriterier:
Betygskriterier, examensarbete grundnivå (32 Kb)

Arbetet skall sedan slutföras inom det antal veckor som arbetets omfattning utgör, dvs ca 9 veckor för ett 15 hp-arbete, respektive 18 veckor för ett 30 hp-arbete.

När du börjar bli klar

Presentation

6. När du är färdig med examensarbetet ska det presenteras vid ett seminarium.

Läser du följande kurser delas särskilda anvisningar ut av kursansvarig

GE6008 Biogeovetenskap, examensarbete
GE6011-GE6014 Geovetenskap, examensarbete
GE6016 Geografi, examensarbete
GE4022 och GE6017 Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogram

Läser du examensarbete på distans gäller följande

GE6011-GE6014 Geovetenskap, examensarbete via Kandidatprogram i geovetenskap på distans. 

  • Bokning av presentation görs i samråd med både din handledare och examinator. Observera att din handledare först ska ha godkänt ditt examensarbete för presentation och inlämning till examinator innan du kontaktar din examinator och bokar tid/lokal för presentation.
  • Din examinator kan behöva ditt examensarbete upp till 2 veckor för att hinna läsa ditt examensarbete. Kontakta därför även din examinator när du gör din anmälan för att få information när du senast ska skicka in din slutversion.
  • Under sommaren (mitten av juni till mitten av augusti) bokas normalt inga presentationstillfällen.
  • Presentationslokal bokas av dig genom kontakt med lokaler@natgeo.su.se. Meddela ditt namn, kurs och uppsatstitel vid bokning.

Om du vill att vi ska informera om din presentation på institutionens maillista, meddela följande information till koordinator för examensarbeten senast 1,5 vecka innan:

  • Datum, tid, plats
  • Titel
  • Namn på interna och externa handledare
  • Namn på examinator
  • Presentationsspråk
  • Sammanfattning eller Abstract 

7. Riktlinjer för presentationen

Innan presentationen måste du som student själv kontrollera att tekniken fungerar. Ta t.ex. med egen adapter för Mac. Presentationen bör ta max 30 minuter och fördelas förslagsvis enligt följande:

ca 20 min presentation samt tid för frågor

Inlämning av slutversion, arkivering och publicering i DiVA

8. Efter presentationen gör du de sista ändringarna efter påpekande från examinator och skickar iväg för det för arkivering: Slutinlämning av examensarbete för arkivering och publicering. Därefter rapporteras ditt resultat i Ladok.

9. Publicera ditt examensarbete i DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet. Som student lägger du själv upp din slutversion av ditt examensarbete som du får av examensarbetsredaktören i DiVA (Publicera i DiVA).

10. Har du sedan samtliga kurser avslutade söker du examen via Mina studier - Ladok för studenter

Kontaktpersoner

Koordinator för examensarbeten

Karin Persson
E-post exjobb@natgeo.su.se,
karin.persson@natgeo.su.se
Rum: T208

Vice chefstudierektor

Björn Gunnarson
E-post: studierektor@natgeo.su.se
bjorn.gunnarson@natgeo.su.se
Rum: T220