Kursen behandlar miljövårdsfrågor i Sverige med vissa internationella utblickar:

  • Miljöhot och de nationella miljömålen
  • Olika strategier för att bemästra miljöproblem
  • Myndigheternas roll i miljövårdsarbetet
  • Skydd och skötselåtgärder för förvaltning av den biologiska mångfalden och de svenska landskapstyperna
  • Naturvård för rekreation och friluftsliv
  • Samband mellan natur- och kulturmiljövård

Exkursion till Närke ingår som kan medföra kostnader för studenten. Kursen ingår i Kandidatprogram i biogeovetenskap.

Kurskod och benämning på engelska

GE5019 Environmental Management Studies for The Biology Earth Science, 10 credits

Kursansvar

Gustaf Hugelius
E-post: gustaf.hugelius@natgeo.su.se

Kursen ges

Vt 2019, 28/1-15/3, dagtid, heltid
Vt 2020, 27/1-6/3, dagtid, heltid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 120 hp inom huvudområdet biogeovetenskap.

Kursplan

Kursplan