Dessa och andra frågor utforskas i ett både historiskt och tvärvetenskapligt perspektiv som förenar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap. Utbildningen lägger stor vikt vid samband mellan naturmiljö och samhällsutveckling. Det kan handla om människans livsvillkor i relation till exempelvis mat och vattenförsörjning, markanvändning och resurskonflikter. Ämnet har tydlig koppling till flera andra ämnen, som exempelvis biologi, statskunskap och informationsteknik. Fältstudier i olika miljöer är viktiga inslag, och utbildningen ger sammantaget ett unikt vetenskapligt helhetsperspektiv av stor relevans för arbetsmarknaden.

Innehåll och omfattning

Kandidatprogrammet är en treårig utbildning som leder fram till kandidatexamen i geografi. De tre första terminerna följer du obligatoriska kurser som ger dig grunderna i ämnet. Efterföljande två och en halv termin läser du kurser du väljer själv, dels i form av fördjupningskurser inom ämnet valbara kurser (År 2 och år 3 läses 45 hp valbara kurser i ämnet geografi, varav maximalt 30 hp får vara avancerade kurser), Lista över fastställda valbara kurser inom programmet, läsåret 2020-2021 (43 Kb) , dels i form av valfria kurser du anser dig ha behov av t.ex. inom språk, internationella realationer, ekonomisk historia, statvetenskap, juridik, ekonomi, biologi, statistik etc. Du kan även välja en praktikperiod på fem eller tio veckor då du är ute och arbetar på ett företag eller organisation som använder geografisk kompetens. Utbildningen avslutas med ett examensarbete motsvarande 15 hp. 

Under programmet läser du följande kurser:

År 1 Obligatoriska kurser
Ht A-D Geografi I, 30 hp
Vt A-D Geografi II, 30 hp
År 2 Obligatorisk kurs och valfria eller valbara kurser
Ht, A-D Geografi III, 30 hp
Vt, A-D Valfria eller valbara kurser, 30 hp
År 3 Obligatorisk kurs och valfria eller valbara kurser
Ht, A-D Valfria eller valbara kurser, 30 hp
Vt, A-B Valfria eller valbara kurser, 15 hp
Vt, C-D Geografi, examensarbete, 15 hp


Utbildningen innehåller utöver ämnesteori ett stort inslag av tillämpningar och praktiskt lärande i form av fältarbeten i skilda miljöer, laborationer och övningar av olika karaktär samt självständiga och gruppbaserade projekt. Fältstudier i Sverige och utomlands är centrala i utbildningen. En viktig praktisk del av utbildningen handlar om att du får lära dig att samla in, bearbeta och presentera information av olika slag med hjälp av olika tekniker och metoder som GIS, fjärranalys med satellit- och flygbilder, kartor, intervjuteknik och statistik.

Arbetsmarknad och framtidsutsikter

Som geograf har du bred kunskap och färdigheter med fokus på analys av samband mellan människa, samhälle, miljö och jordens förändringsprocesser. Geografer arbetar med omvärldsfrågor som bland annat handlar om gränsöverskridande miljöproblem såsom vattenfrågor, klimatförändringar, markanvändning och markförstörelse, hälsa och ohälsa. Och andra frågor som berör människans livsmiljö som bebyggelse och samhällsplanering. Geografer har en naturlig arbetsmarknad över hela världen med frågor som rör samhällsplanering och resurshantering. En del av den geografiska kompetensen innebär att kunna identifiera och konkretisera rumsliga frågeställningar som rör människans livsmiljö och hantera såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga analysmetoder. Denna förmåga till helhetsperspektiv har fått allt större efterfrågan inom ekonomi, affärsliv, internationell handel, turism och miljövård. Geografiska kunskaper är även viktiga inom verksamheter som sysslar med samhällets sårbarhet som räddningsverk, länsstyrelser och kommuner etc. Universitetsutbildning i geografi ger ämnesbehörighet att undervisa i geografi i grundskola och på gymnasiet, om du tänker dig en bana som lärare.

Kontakt

För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till Studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation som registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

Programansvar

Lars-Ove Westerberg
Institutionen för naturgeografi
E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 49 53

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@natgeo.su.se

Programkod och benämning på engelska

NKIGK Bachelor's Programme in Geography, 180 credits

Anmälan

Behörighet och urval

Områdesbehörighet A6c - Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1ab och Matematik 2a alt 2b alt 2c.

Urval

Betyg 50%, högskoleprov 50%.

Programmet startar

Ht 2020
Ht 2021

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via

antagning.se

Anmälan / Utbildningsplan