Kursen är teknisk och på samma gång praktiskt inriktad och behandlar tillämpad landskapsanalys ur ett flygbildstekniskt perspektiv med fokus på data, metoder och färdighetsträning. Dessa kunskaper och färdigheter är efterfrågade på olika konsultföretag och myndigheter, främst kommuner.

Kursen behandlar teori för, samt bearbetning och tolkning av, fotogrammetriska flygbildsdata i kombination med andra rumsliga data för tillämpad landskapsanalys. I kursen ingår framställning och användning av olika fotogrammetriska och kartografiska data för att skapa lämpliga arbetsflöden och analysförutsättningar där flygbildstolkning i 3D ingår. Under kursen lär du dig också hantering av digitala fotogrammetriska 3D-system i koppling mot GIS.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i landskapsekologi, men kursen kan också läsas som en fristående kurs. Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med den tidigare kursen GE7062 Landskapsekologi - katering och analys, 15 hp.

Kursansvar

Helle Skånes
E-post: helle.skanes@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7082 Applied Aerial Photographic Techniques for Landscape analysis 7.5 credits

Kursen ges

Vt 2020, period C, 23/3-1/5 (2020), heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 90 hp inom ett eller flera av huvudområdena biologi, biogeovetenskap, geografi, geovetenskap, miljövetenskap, vari ska ingå studier om Geografiska informationssystem (GIS) motsvarande minst 7,5 hp. Engelska 6 eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan