Miljöfrågor är komplexa. En systemsyn krävs för att förstå dagens multidisciplinära miljöproblem liksom för att identifiera möjliga långsiktiga lösningar och alternativ. Kursen grundas inom systemvetenskapliga teorier (systemanalys och systemdynamik) och behandlar problemlösning med hjälp av konceptuell- och kvantitativmodellering, och scenarioteknik med inriktning mot naturresursuppföljning, antropogenisk miljöpåverkan och hållbarhet. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Efter att ha genomgått kursen kommer du att kunna:

  • identifiera, representera och analysera miljösystem och tillhörande dynamiska strukturer
  • tillämpa systemteoretiska metoder för att genomföra diagnostiska och prognostiska analyser av varierande miljöproblem, inklusive identifikation av subsystem, processer, fördröjningar, och icke-linjärtbeteenden
  • tillämpa konceptuell modellering på praktiska exempel
  • välja modelldesign för naturresursanalys
  • använda datorbaserat aggregerad modellering
  • redogöra för och tillämpa scenariometodik, samt analysera och värdera utgångspunkter och resultat
  • på ett vetenskapligt sätt analysera osäkerhet, information och värderingar vid riskbedömning.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i miljövård och fysisk planering, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Salim Belyazid
E-post: salim.belyazid@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7022, Applied Environmental Modelling, 15 credits

Kursen ges

Ht 2020, period A-B, 31/8-2/11, heltid, dagtid
Ht 2021, period A-B, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i geovetenskap, geografi, biogeovetenskap, biologi, miljövetenskap eller motsvarande naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig utbildning. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan