Kursen tar ger dig också kunskaper om jordarterna och deras bildning, klassificering och förekomst, framförallt i ett nordeuropeiskt perspektiv. Under kursen lär du dig om metoder för rekonstruktion av klimat- och miljöförändringar under kvartärperioden.

Under exkursionen besöks lokaler av naturgeografiskt och kvartärgeologiskt intresse och samband i landskapet mellan geologi, geomorfologi, jordarter, klimatutveckling och nedisningshistoria diskuteras.

Kursen består av följande delar:

  • Kvartärgeologi, naturliga och antropogena klimatförändringar, 6 hp
  • Exkursion, 1,5 hp

Kursen ges inom Kandidatprogram i geovetenskap 180 hp men kan även läsas som fristående kurs.

Kursansvar

Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE4026 Quaternary Geology, 7.5 credits

Kursen ges

Vt 2021, period D, 3/5-4/6, heltid, dagtid
Vt 2022, period D, heltid, dagtid  

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geologi och geofysik, 15 hp (GG2201) och Naturgeografi, 15 hp (GE2021) alternativt 60 hp geovetenskap eller 90 hp geografi exklusive orienteringskurser.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan