Kursen behandlar olika angreppssätt för att genomföra naturgeografiska projekt. Frågeställningarna innefattar såväl temporala som spatiala perspektiv och ämnesteoretisk fördjupning. Kursen omfattar inhämtande av bakgrundsinformation, försöksdesign, analysmetoders fördelar och nackdelar och planering av naturgeografiska projektarbeten. En central del av kursen är en fältresa till ett icke-glacialt påverkat landskap, som omfattar exkursion, insamling och analys av data, rapportskrivning och presentation av resultaten.

Kursen ges inom Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp, men kan även läsas som fristående kurs.

Kursansvar

Sara Cousins
E-post: sara.cousins@natgeo.su.se

Kurskod och engelsk benämning

GE4028 Project in Physical Geography, 7.5 credits

Språk

Svenska, men undervisning kan se på engelska.

Kursen ges

Vt 2021, period B, 18/2-22/3, heltid, dagtid
Vt 2022, period B, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs motsvarande Geologi och geofysik, 15 hp (GG2201) och Naturgeografi, 15 hp (GE2021) alternativt 60 hp geovetenskap eller 90 hp geografi exklusive orienteringskurser.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan