Här hittar du en lista över våra kurser på grundnivå och avancerad nivå. De flesta kurserna kan läsas som fristående kurser även om de ingår i ett eller flera program. Information om kursen, anmälan och när kursen ges hittar du på kursens hemsida. Har du frågor är du välkommen att kontakta kursansvarig, våra studentexpeditioner och studievägledare.

Kurser Nivå
Avancerad fjärranalys, 15 hp AN
Avancerad hydrogeologi, 7,5 hp AN
Avancerad hydrologi, 7,5 hp AN
Ekohydrologi i ett medelhavsperspektiv, 15 hp, sommarkurs 2019 AN
Ekologisk ekonomi, 7,5 hp GN
Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp GN
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 7,5 hp GN
Geografi I, 30 hp GN
Geografi II, 30 hp GN
Geografi III, 30 hp GN
Geografisk fältkurs, 15 hp GN
Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp AN
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp, distanskurs från Vt 2019 GN
Geomorfologiska processer, 7,5 hp, distanskurs GN
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp GN
Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp, distanskurs GN
Glaciologi, 7,5 hp AN
Glaciärer och högalpin miljö, "Tarfala" 7,5 hp, sommarkurs 2019 GN
Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp AN
Grön infrastruktur och areella näringar, 15 hp AN
Hydrologi och vattenresurser, 7,5 hp GN
Hållbar konsumtion, 7,5 hp GN
Hållbar samhällsutveckling, 60 hp GN
Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp GN
Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp AN
Internationell miljövård, 15 hp AN
Kartografi och kartdesign, 15 hp, distanskurs GN
Kartografi och kartframställning, 15 hp GN
Klimat och landskap, 15 hp AN
Klimatmodellsimuleringar, 7,5 hp AN
Klimat och samhälle, 15 hp GN
Klimatvariationer, 7,5 hp, distanskurs GN
Kvartärgeologi, 7,5 hp GN
Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner, 15 hp AN
Kvartär sedimentologi, 7,5 hp AN
Landskapsekologi - kartering och analys, 15 hp AN
Landskapsekologi - teori och design, 15 hp AN
Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp AN
Miljöetik, 7,5 hp GN
Miljökommunikation, 7,5 hp GN
Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), 15 hp AN
Miljövård och miljöarbete, 15 hp GN
Miljövård och samhällsplanering, 15 hp AN
Naturgeografi, 15 hp GN
Naturgeografi och kvartärgeologi - ämnesfördjupning och vetenskaplig presentationsteknik, 15 hp GN
Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 hp GN
Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp GN
Paleoglaciologi, 7,5 hp AN
Permafrost, påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp AN
Politisk ekologi – markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv, 15 hp AN
Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp AN
Stadsodling- planering miljö och hälsa 7,5 hp, sommarkurs 2019 GN
Statistiska metoder i geovetenskap, 7,5 hp GN
Tellus I - Naturgeografi, 15 hp, distanskurs GN
Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp, distanskurs GN
Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp, fältkurs GN
Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp AN
Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp AN
Trafik och miljö, 15 hp AN
Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp GN
Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp AN

 

Examensarbeten Nivå
Examensarbete på grundnivå (kandidatnivå) GN
Examensarbete på avancerad nivå (masternivå) AN

 

Praktikkurser Nivå
Praktik på grundnivå GN
Praktik på avancerad nivå                                                      AN