Många av dagens miljö- och samhällsproblem är direkt relaterade till vattenfrågor. Masterprogrammet utgår därför ifrån ett systemperspektiv och ger fördjupade kunskaper om mark- och vattensystem och hur dessa interagerar, samt om föroreningsproblem och relaterade risker för samhället. Utbildningen behandlar även vatten som resurs och dess förvaltning, samt samarbeten och konflikter vid vattenutnyttjande i globala, regionala och lokala perspektiv. Kurserna i programmet är baserade på aktuell forskning och har en nära relation till relevanta samhällsproblem. Kunskapen är viktig för yrken med anknytning till internationell vatten- och konflikthantering, miljöledning inom myndigheter och företag, miljöpolitik, bygg- och miljöteknik, samt konsekvensbedömningar inom förvaltning, näringsliv och jordbruk.

Innehåll och omfattning

Kurserna inom programmet tar upp följande ämnen:

  • Hydrologiska och hydrogeologiska processer, huvudkomponenter av vattnets kretslopp (nederbörd, avdunstning och avrinning) och spridning av lösta ämnen och föroreningar i olika vattensystem.
  • Vattenresurser och vattenkvalitet, föroreningsspridning genom yt-, grund-, och kustvattensystem, liksom vattenresursers sårbarhet och resiliens.
  • Regionala analyser relaterade till globala vattenresursers sårbarhet och resiliens.
  • Modeller och informationssystem som viktiga verktyg för att hantera hydrologiska och hydrogeologiska problem, och som en grund för en god förvaltning av vattenresurser.
  • Matematiska ekvationer som används i modeller för att beskriva vattenflöde och föroreningstransport.
  • Behandling av hydrologiska data, inklusive metoder för tidsserieanalys och hantering av rumsliga data med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och geostatistik.
  • Integrerade naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga studier av naturliga och antropogena flöden av vatten, näringsämnen, föroreningar och andra biogeokemiska ämnen som är viktiga för miljöriskbedömningar, utveckling av ekosystem, och förvaltning av miljöresurser.
  • Principer och metoder för att beräkna och hantera osäkerhet, sannolikhet och risk, och principer för miljöeknomi och ekologisk ekonomi.

Under programmet läser du följande kurser:

År 1 Obligatoriska och valfria kurser
Ht A-B Vattenresursers sårbarhet och resiliens - lokalt till globalt, 15 hp
Ht C-D Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp
Vt A-B Valfria kurser, 15 hp
Vt C-D Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp
År 2 Valfria kurser och obligatorisk kurs
  Valfria kurser, 0/15/30 hp
  Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi 30/45/60 hp


I masterprogrammet med start Ht 2017 ingår följande kurser: Kursupplägg Ht 2017

Programansvar

Zahra Kalantari
E-post: zahra.kalantari@natgeo.su.se
Rum: T306

Språk

Programmet ges på engelska

Amälan

Programmet startar

Ht 2020

Behörighet och urval

För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen, vari skall ingå minst 90 hp geovetenskap eller geografi, eller motsvarande naturvetenskapligt eller teknikvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasiets Matematik D, samt statistik motsvarande minst 7,5 högskolepoäng på grundnivå. Engelska B eller motsvarande.

Urval: Betyg på högskolekurser, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

Sista ansökningsdag

Observera det är endast en ansökningsomgång till våra internationella masterprogram Ht 2019. Anmälan öppnar den 16 oktober. Den 15 januari 2020 är sista ansökningsdag för samtliga sökanden.

Ansökningshandlingar

Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se måste följande dokument bifogas ansökan till detta program:
1) Personligt brev med motivering till varför du vill läsa programmet (maximalt en sida)
2) CV

Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.

Hur du anmäler dig och laddar upp (skickar in) dokument: https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Anmal-dig-sa-har/
Skicka inga handlingar direkt till institutionen.

Anmälan

Anmälan

Utbildningsplan