Klimatförändringar är särskilt snabba i de glaciala och periglaciala landskap som kännetecknar polara och alpina områden. I programmet får du kunskaper om det globala klimatsystemets funktion och om metoder som används för att rekonstruera klimat- och miljöförändringar samt för att förstå mänskliga och naturliga orsaker till klimatförändringar.

Programmet ger dig kunskaper och redskap som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden och som också gör dig förberedd för en forskarkarriär. Våra tidigare studenter arbetar idag som konsulter och vid statliga verk och myndigheter. Flera har gått vidare till doktorandutbildning både i Sverige och utomlands.

Innehåll och omfattning

Under första terminen får du fördjupade kunskaper om klimat- och miljöutveckling, geomorfologi och glaciologi, och du lär dig att analysera och tolka förändringar i landskapet och klimatet. Du lär dig dateringsmetoder, presentationsteknik och vetenskaplig publicering. Programmet inleds med en fältkurs till norra Skandinavien för att studera klimatutveckling, glaciala och periglaciala landformer samt subarktiska och arktiska miljöer.

Under termin 2-3 kan du välja att specialisera dig mot klimatmodellering, bio- och litostratigrafi, paleoglaciologi, permafrost eller mot annan inriktning genom vårt utbud av valbara och valfria kurser. En stor del av undervisningen bedrivs i fält och i laboratorium och lärarna är aktiva forskare vilket ger dig en direktkontakt med pågående forskning. År två avslutas med ett examensarbete som i regel är kopplat till ett pågående forskningsprojekt. Unika möjligheter för examensarbeten finns vid vår alpint belägna forskningsstation i Tarfala i Kebnekaisemassivet, eller vid vår forskningsstation Navarino Environmental Observatory i Grekland.

Under programmet läser du följande kurser:

År 1 Obligatoriska kurser
Hösttermin, period A-B Polara och alpina miljöer och klimatförändringar, 15 hp
Hösttermin, periodC-D Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp
 

Valbara kurser (22,5 hp) och valfria kurser (7,5 hp)
Valbara kurser inom Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat, läsåret 2020-2021 (83 Kb)

Vårtermin, period A Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner, 15 hp Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp
Vårtermin, period B Glaciologi, 7,5 hp
Vårtermin, period C Klimatmodellsimuleringar, 7,5 hp Kvartär sedimentologi, 7,5 hp
Vårtermin, period D Paleoglaciologi, 7,5 hp  
År 2 Valfria kurser och obligatorisk kurs
Hösttermin Valfria kurser, 0/15/30 hp
Vårtermin Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30/45/60 hp

 

Språk

Programmet ges på engelska

Programkod och information på engelska 

NPLKO Master's Programme in Polar Landscapes and Quaternary Climate, 120 credits

Anmälan

Behörighet och urval

För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen, vari skall ingå minst 90 hp geovetenskap eller geografi, eller motsvarande naturvetenskapligt ämne. Matematik C/Matematik 3b/3c eller minst 7,5 hp matematik eller statistik eller motsvarande. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Urval

Betyg på högskolekurser, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

Programmet startar

Ht 2021

Sista ansökningsdag

Observera det är endast en ansökningsomgång till våra internationella masterprogram Ht 2021. Anmälan öppnar den 15 oktober. Den 15 januari 2021 är sista ansökningsdag för samtliga sökanden.

Ansökningshandlingar

Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se måste följande dokument bifogas ansökan till detta program:
1) Personligt brev med motivering till varför du vill läsa programmet (maximalt en sida)
2) CV

Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.

Hur du anmäler dig och laddar upp (skickar in) dokument: https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/anmalan-till-magister-och-master/

Skicka inga handlingar direkt till institutionen.

Anmälan

Anmälan via antagning.se

Utbildningsplan

Kontakt

Programansvar

Britta Sannel
E-post: britta.sannel@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 95  Rum: T226

Studievägledare

Maria Damberg
E-post: maria.damberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 98 Rum: S304

Studentexpedition

Kerstin Hörnby
E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 48 07  Rum: T331